Home  |  회사소개  |  제품소개 | 자료실 | 게시판 | E-mail |

TCZ

MICRO SWITCH

DIGITAL
TEMPERATURE

CONTROLLER

ANALOG
TERATURE

CONTROLLEMPER

DIGITAL TIMER

BS1 IC TIMER

BS1-TW

TWIN IC TIMER

BS2

SUPER2 IC TIMER

BS3 IC TIMER

BS3-YD IC TIMER

BS-FR

FLICKER RELAY

B4S MINI TIMER

BS-FS2

FLOATLESS SWITCH

LED & NEON

INDICATOR LIGHTS

NEON

INDICATOR LIGHTS

INDICATOR LIGHTS

MULTI CHIP LED
LAMP


    TIMER 전용 특수 IC를 사용한
        소형이면서 고정밀도입니다.
    0.1초~시간의 광범위한 시간사양입니다.
    ON, UP, LED LAMP로 동작상태가
        표시됩니다.
    노출과 매입형 겸용입니다.
    다량생산 체제로 가격이 저렴합니다.

형           식

BS3-

정  격 전 압

       AC 110V,AC 220V(60㎐)

       DC 12,24,48,110V

사용전압범위

       80~110% Vn

소  비  전 력

       AC=약 1.2VA

사용온도

       -10°C~+50°C

정격접점용량

       순시 1a Cos=1

       한시 1C 접점 Cos=1

       AC 100V 5A,AC 220V 3A

절  연 저 항

       100MΩ 이상(AC 500V MEGA)

내    전   압

       충전-비충전부간 AC 2000V/1분간

       독립회로 상호간 2000V/1분간

       접점 gap간      700V/1분간

동  작  방 식

       ON DELAY

 

최대눈금 시간

최소눈금 시간

설정시간범위

   1초

0.1초

 0.1초~1초

   3초

0.1초

 0.1초~3초

   6초

0.2초

 0.2초~6초

  10초

0.5초

  1초~10초

  30초

  1초

  1초~30초

  60초

  2초

  2초~60초

   3분

  6초

   5초~3분

   6분

 12초

  10초~6분

  10분

 24초

 20초~10분

  15분

 30초

 30초~15분

  30분

  1분

  1분~30분

  60분

  2분

 2분~1시간

 3시간

  6분

10분~3시간

 6시간

 12분

20분~6시간

12시간

 24분

30분~12시간

24시간

 48분

1시간~24시간

 


Copyright@2003 dhcon.co.kr All Rights Reserved.
Tel:(02)985-7781~3/FAX:(02)982-0238 서울특별시 강북구 번통 229-10 강북전자공단 202호